I Indenrigs- og Boligministeriet arbejder vi for at binde Danmark sammen

Job & karriere

Ledige stillinger:

Er du vores nye kollega?

I Indenrigs- og Boligministeriet arbejder vi for at binde Danmark sammen. Vi arbejder for den geografiske, sociale og demokratiske sammenhængskraft. Det gør vi ved at skabe sammenhæng mellem land og by, udvikle den almene boligsektor, optimere de kommunale og regionale rammer, omfordele kroner på tværs af kommuner og værne om frie og fair valg.

Vi sætter en ære i at være ordentlige. Det er hverdagens pejlemærke. Samtidig gør vi en dyd ud af enkle løsninger, og at der er kort fra tanke til handling. Vi er stolte af en arbejdskultur, hvor tillid er en selvfølge, og fleksibilitet er et nøgleord – også når det handler om, hvor og hvornår vi arbejder. Når det kommer til kaffe, er vi kompromisløse, fordi den er med til at binde os sammen i hverdagen.

 • Om kontoret

  "Planlov og Landdistrikter"

  I Planlov og Landdistrikter arbejder vi for, at vi har et sammenhængende Danmark. Vi skal både have en stærk hovedstad, velfungerende provinsbyer, små bysamfund, og levende landdistrikter. Vi har blik for, at der tænkes på tværs af de samfundsmæssige interesser, både nutidens og fremtidens interesser, når der planlægges og bygges. Vi skaber dermed rammerne for en hensigtsmæssig udvikling i hele landet, samtidig med at vi passer på vores natur. Vi skaber fundamentet for, at der er sammenhæng mellem offentlig transport, adgang til fri natur og forskellige typer boliger og erhverv – i dag og i fremtiden.

   

 • Om kontoret

  "Forvaltningsjura"

   I Forvaltningsjura arbejder vi sammen for retssikkerheden i vores samfund. Vi forvalter grundlovens ramme om det lokale selvstyre ved som øverste tilsynsmyndighed at hjælpe kommuner og regioner med at navigere inden for lovgivningens rammer. Vi yder juridisk rådgivning på alle niveauer, internt og eksternt, for at skabe retligt bæredygtige løsninger for regering, kommuner og regioner. Vi samarbejder på grundlag af værdier som uangribelig faglighed, konstruktiv hjælpsomhed og snorlige forvaltning. Dermed bidrager vi til at understøtte demokratiet og borgernes tillid til den offentlige forvaltning.

   

 • Om kontoret

  "Demokrati"

  I Demokrati er vi sammen om at levere demokrati til samfundet. Vi er Danmarks nationale valgmyndighed og har som sådan et helt særligt og meget vigtigt formål i at arbejde for, at vi til enhver tid kan afholde frie og fair valg til Folketinget, kommuner og regioner samt Europa-Parlamentet. Men demokrati handler om meget andet end valg. Vi har derfor også et meget vigtigt formål i at arbejde for endnu bedre rammer omkring den politiske ledelse af kommuner og regioner samt andre former for lokal borgerinddragelse i de politiske beslutningsprocesser.

   

 • Om kontoret

  "CPR-kontoret"

  CPR-kontoret driver CPR-systemet – landets centrale register for personoplysninger. Vi sikrer, at dine og mine personoplysninger håndteres ordentligt, og at data hver dag leveres til relevante myndigheder og virksomheder. Vi arbejder med en bred palet af opgaver; digitalisering, datadistribution, it-sikkerhed, ministerbetjening, lovarbejde og juridiske afgørelser om CPR’s registreringer. Vi lægger vægt på høj faglighed, og vi er grundige og omhyggelige, når vi træffer afgørelser og leverer data. Opgavernes karakter betyder, at der stilles krav til medarbejdernes kompetencer, udvikling og samarbejdsevner, men også at vi har gode muligheder for fleksibilitet i hverdagen.

   

 • Om kontoret

  "Udgifter"

  I spændingsfeltet mellem økonomi og politik stiller vi vital infrastruktur og løsninger til rådighed, så kommunerne og regionerne kan levere den borgernære velfærd. Vi sikrer fundamentet og rammerne for regeringens samarbejde med kommunerne og regionerne om deres økonomi og styringen af den. Vi har overblik over og ekspertise i den kommunale og regionale økonomi og udvikler analytisk funderede løsninger, som fungerer i praksis. Vores arbejdsopgaver har betydning for den lokale virkelighed. Vi har et stærkt fagligt miljø, hvor også pladsen til humor og interessen for det hele menneske bidrager til en inspirerende hverdag. 

   

 • Om kontoret

  "Finansiering"

  Vi arbejder for gode økonomiske og administrative rammer for kommunernes og regionernes opgavevaretagelse. Vi tager ansvar for et finansieringssystem, der understøtter ligelige vilkår og effektiv ressourceudnyttelse til gavn for alle borgere. Som bindeled mellem regeringen, ministerier, kommunerne og regionerne bidrager vi til en sammenhængende opgaveløsning. Vi samarbejder i spændingsfeltet mellem økonomi, politik, jura og kommunikation om at levere gode grundlag for politiske beslutninger. Udvikling prioriteres højt fx igennem faglige analyser og konsekvensberegninger. Vores opgaveløsning er vigtig for et velfungerende samfund. Vores mål er at opleves som en troværdig og kompetent samarbejdspartner.

   

 • Om kontoret

  "Økonomi, Styring og Tilsyn"

  Vi er et samlingspunkt, der udmønter og sikrer de krav, som vores omverden stiller. Vi er en struktur, der muliggør, at politik kan udtænkes, besluttes og implementeres. Vi får ting til at ske, vejleder og kvalitetssikrer, med alt fra finanslov til regnskab samt institutionsdialog og meget mere. Vi er optaget af vores omverden, hvad end det er vores kollegaer, institutioner eller samarbejdspartnere i andre ministerier. Vi står stærkt på viden, ordentlighed og gode løsninger. Vi har vores faglighed som fast holdepunkt, men går altid i dialog og finder en vej.

   

 • Om kontoret

  "Organisationsudvikling og HR"

  I Organisationsudvikling og HR skaber vi de bedst mulige betingelser for, at resten af ministeriet kan excellere på kerneopgaven. Vi tegner departementets rammer, sørger for løn til tiden og arbejder for, at medarbejdere og chefer trives. Med hvert vores faglige blik sikrer vi enkle og ambitiøse løsninger, der virker. Vi er mere end almindeligt garvede i at navigere i forandringer. Vores værdier er vores kompas. Kvalitet, nærhed og ordentlighed sætter den fælles kurs. 

   

 • Om kontoret

  "Boligpolitik og -økonomi"

  I Boligpolitik og -økonomi arbejder vi for at sikre gode og sunde boliger for den brede befolkning og for et boligmarked i balance. Vi beskæftiger os særligt med udvikling af den almene boligsektor, som huser godt 1 mio. danskere, og vi finder løsninger på manglen på betalelige boliger i de større byer
  og bekæmpelse af parallelsamfund. Opgaverne er komplekse og hverdagen er præget af samarbejde med øvrige ministerier og eksterne aktører - for boligpolitik er i høj grad et krydsfelt af fagområder. Det handler om menneskers hverdag og samfundets strukturer.

   

 • Om kontoret

  Bygge- og boliglovgivning

  I en stemning der er varm og fin, i et kontor der har let til grin, sikrer vi, at din bygning er sikker og sund og et lejemarked, der fungerer i både København og Toftlund. Har du andel i en bolig eller lejlighed til eje, sørger vi for, at du går de rette veje. Vi laver lovgivning med nøjsomhed og snilde, løser både det lette og det vilde. Og vi har ministeren for øje i alt hvad vi laver, om det er svar til en borger eller vidtløftige taler.

   

Bliv klogere på ministeriets organisation

Indenrigs- og Boligministeriet har fire afdelinger med en række forskellige kontorer samt et ministersekretariat og en presseenhed. Under ministeriet ligger fem styrelser og institutioner.

Læs mere om ministeriets organisation her.

 

 

 

 

130

Cirka 130 medarbejdere arbejder i Indenrigs- og Boligministeriets departement

5

Fem styrelser og institutioner er tilknyttet departementet

12

12 forskellige kontorer er beskæftiget i departementet

Vores værdier

Viden og kvalitet – fordi høj faglighed, gennemarbejdede løsninger og veltilrettelagte processer giver det bedste resultat.

Nærhed og lokalt ansvar – fordi det giver ejerskab.

Ordentlighed – fordi det er forudsætningen for et godt samarbejde og en attraktiv arbejdsplads.

Sådan foregår ansættelsesprocessen

Ansøgningen - Vi modtager kun ansøgninger på stillingsopslag, da stillinger i staten skal slås op.

Samtalen - Hvis du bliver inviteret til samtale, bliver du typisk kontaktet telefonisk. Der kan være en eller to samtalerunder.

Tilbud om ansættelse - Får du efterfølgende tilbudt jobbet, sender vi et - for os - bindende tilbud om ansættelse. Det betyder, at du med dette tilbud trygt kan sige op på dit nuværende job.