Dronningens Fortjenstmedalje i sølv

Dronningens Fortjenstmedalje i sølv kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse indenfor samme ansættelsesmyndighed i den offentlige sektor.

 

Indstillinger på indenrigsområdet bedes sendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Dronningens Fortjenstmedalje i sølv

Indenrigs- og Sundhedsministeriet behandler indstillinger om Dronningens Fortjenstmedalje til (på indenrigsområdet) administrativt personale i regionerne og kommunerne, herunder også for fælleskommunale selskaber og aktieselskaber, der er ejet af kommunen. Ud over administrativt personale kan følgende fx også indstilles: Specialarbejdere, gartnere, rådhusbetjente m.fl. En indstilling forudsætter mindst 40 års uafbrudt ansættelse inden for samme ansættelsesområde og lønmyndighed.

Vejledning

Det er alene arbejdsgiveren, der har kompetence til at indstille en medarbejder til Dronningens Fortjenstmedalje. En indstilling kan fx underskrives af medarbejderens nærmeste chef. Der er ikke krav om, at det er borgmesteren, der underskriver indstillingen.

Det er kun i forbindelse med egentligt ansættelsesforhold, at der kan tildeles en medalje. Selvstændig erhvervsvirksomhed eller frivilligt arbejde giver ikke grundlag for tildeling.

Beskæftigelsesgraden skal i hele ansættelsesperioden have været fuld tid eller minimum halv tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm. Ansatte i beskyttede stillinger er undtaget herfra.

Ansatte med en akademisk uddannelse, chefer, andet ledende personale samt medarbejdere, der er aflønnet udover, hvad der svarer til statens løntrin 46, som for tiden er 37.451,67 kr. (grundløn, tillæg og trin, men ekskl. pension), kan ikke indstilles til Dronningens Fortjenstmedalje. Såfremt den indstillede er på deltid, skal lønnen regnes op for at få lønnen på fuld tid.

Fortjenstmedaljen kan udelukkende tildeles danske statsborgere.

Hvis man efter 50 års ansættelse allerede er tildelt Dronningens Fortjenstmedalje efter min. 40 år, kan man ikke på dette grundlag efterfølgende tildeles andre kongelige medaljer.

Indstilling skal være sendt til ministeriet, mens arbejdsforholdet stadig består eller undtagelsesvis senest 3 måneder efter ansættelsesophøret. 

Særligt om orlov og anciennitet

Bevilget orlov, som ikke indgår i beregninger af minimum 40 års ansættelse og derfor skal tillægges ancienniteten, kan f.eks. være værnepligt, midlertidig ansættelse ved anden ansættelsesmyndighed, uddannelsesorlov m.m.

Bevilget orlov er ikke en afbrydelse af den uafbrudte ansættelse. Imidlertid skal orlovsperioden lægges til, således den pågældende skal have arbejdet på stedet i 40 år.

Omskoling med løn sidestilles med arbejdet og kan derfor indgå i ancienniteten.

Hvis der ikke har været orlov, men den pågældende er fratrådt, derefter i en periode ansat ved anden offentlig ansættelsesmyndighed, og herefter på ny ansættes ved den første myndighed, starter ancienniteten først ved genansættelsen.

Ressortændringer, kommunesammenlægninger m.m. afbryder ikke ancienniteten – fordi medarbejderen ikke er årsag til de ændrede ansættelsesforhold. 

Indstillingen til ministeriet består af to dele

En indstilling består af både en begrundet indstilling stilet til departementschefen i Indenrigs- og Sundhedsministeriet og udfyldelsen af et elektronisk indstillingsskema.

1) Den skriftlige indstilling til departementschefen skal:

 • være på arbejdsgivers originale brevpapir og underskrives af indstiller

 • redegøre for, at den ansatte har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats, herunder en egentlig beskrivelse af beskæftigelsesområder og faglig kunnen m.m.

 • ved flere ansættelsessteder (inden for samme kommune/region) være anført med overskuelig og tydelig dato for ansættelsesperioderne.

 • ved dokumenteret bevilget orlov fra arbejdsgiver tillægges orlovstiden, således jubilæumsdagen rykkes tilsvarende

 • sendes som en PDF-fil.

Indstillingen uploades sammen med den elektroniske formular.

2) I det elektroniske indstillingsskema skal der oplyses:

 • Den ansattes fulde navn, adresse, e-mail, personnummer og stillingsbetegnelse

 • Oplysning om månedsløn (månedsløn inkl. tillæg, men uden pension)

 • Jubilæumsdato og dato for ønsket overrækkelse af medalje (se afsnittet nedenfor om sagsbehandlingstid)

 • Oplysning om hvem der skal overrække medaljen

 • Beskæftigelsesgrad (minimum halv tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm, dog er personer i beskyttet stilling undtaget)

 • Nuværende antal timer pr. uge

 • Oplysninger om EAN-nummer, referenceperson samt CVR-nummer med tilhørende postadresse

 • Konkret adresse hvor en eventuel medalje skal sendes til

 • Navn, telefonnr. og e-mail på en kontaktperson

 

Sagsbehandlingstiden

Det tager gennemsnitligt 4-6 måneder at behandle en indstilling fra den dato, hvor indstillingen bliver modtaget i ministeriet, til den dato overrækkelsen er sat til. Datoen for overrækkelse bør derfor tilpasses denne sagsbehandlingstid. En indstilling bør dog ikke indsendes mere end 8 måneder før overrækkelsesdatoen.

Send meget gerne indstillingen i så god tid som muligt. Vær særlig opmærksom på, at hvis overrækkelse finder sted i månederne juni, juli, august og september, skal indstillingen være modtaget i ministeriet senest medio februar måned grundet sagsbehandlingstiden og sommerferielukning i ministeriet og sagsbehandlingen i Kongehuset. Bemærk at første mulig overrækkelsesdato ved indsendelse senere end medio februar er den 18. oktober.

Ved eventuelle tvivlsspørgsmål, kontakter ministeriet indstiller. 

Sagsbehandlingen

Indstillingen (indstillingsskema og indstillingsbrev) indsendes sikkert via ministeriets mailadresse (sum@sum.dk). Ministeriet sender herefter en kvitteringsmail direkte til sagsbehandleren.

Hvis indstillingen (og medarbejderen) lever op til kravene for tildeling af Dronningens Fortjenstmedalje i sølv, sendes en samtykkeerklæring til medarbejderen, således at ministeriet kan indhente oplysninger om vedkommende i kriminalregistret. I sagsbehandlingen indhenter ministeriet eventuelle supplerende oplysninger om medarbejderen fra arbejdsgiveren.

Hvis jubilæet er afholdt, skal der anføres en dato for senere overrækkelse. Denne dato bedes tilpasset ministeriets og Kabinetssekretariatets samlede sagsbehandlingstid på 4-6 måneder.

Hvis der ikke er relevante oplysninger om den indstillede i kriminalregistret, sender departementschefen indstillingen til Hendes Majestæt Dronningen.

Kabinetssekretariatet har 2 måneders sagsbehandlingstid (det er indregnet i ministeriets samlede 4-6 måneders sagsbehandlingstid). Hendes Majestæt Dronningen tager endelig stilling til eventuel tildeling af Fortjenstmedaljer. Arbejdsgiveren får direkte besked fra Ordenskapitlet, hvis indstillingen imødekommes. Dette sker normalt ca. 2 uger før datoen for medaljeoverrækkelse i form af selve medaljen samt følgebrev m.v.

Det er fast praksis, at overrækkelse sker af (en repræsentant for) arbejdsgiveren/ledelsen af den offentlige institution, virksomhed m.v., hvor den pågældende arbejder. 

Gebyr

Arbejdsgiveren opkræves et gebyr på aktuelt 2.800 kr. pr. fortjenstmedaljeekspedition og 2.200 kr. pr. belønningsmedaljeekspedition. Gebyret opkræver ministeriet på Kabinetssekretariatets vegne. 

Indstillinger vedr. medaljer til andre ministerier:

 • For ansatte på skoler, i SFO og dagtilbud henvises til Børne- og Undervisningsministeriet.

 • Social-, Bolig- og Ældreministeriet behandler indstillinger om Dronningens Fortjenstmedaljer til personale inden for socialområdet, herunder til medarbejdere i beskyttet beskæftigelse og ældreplejen.
 • For ansatte i private virksomheder henvises til Erhvervsministeriet fsva. Den Kongelige Belønningsmedalje.

 • Der henvises i øvrigt til de respektive ministeriers hjemmesider samt til Kongehusets hjemmeside. 

Den Kongelige Belønningsmedalje

Se Erhvervsministeriets hjemmeside

Audiens

Se Kongehusets hjemmeside.

Hvornår kan medaljen bæres?

Der findes ikke særlige retningslinjer for, hvornår Dronningens Fortjenstmedalje kan bæres. Det er helt op til medaljemodtageren selv. 

Ved tyveri eller tab af medaljen

Se Kongehusets hjemmeside

Kontakt

Kontakt gerne Indenrigs- og Sundhedsministeriet.